id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
51 fr|yt64hfb9fvvn|rzeb7yahe4dkfbynbk7 New Camуpaigns btrvew 74535 24% 9606 1.98% $0.321 $0.844 $5145.24 $1282.29 $5407 32%
48 v rrkbebtk7yyzvee|as 6taki9ekkrsr|r New Camуpaigns Poуps 79481 32% 752 2.61% $1.749 $1.336 $1430.31 $3038.18 $4763 74%
30 9f|44 n6hev77|eekdh4rtrvevkvrrfrer| Diets beyyeb 89417 70% 246 4.76% $0.494 $0.663 $1889.27 $2453.26 $2811 8%
92 eyvh7 vn|rke4akzsrtf6|kndi6fkrhvfh wvtewg fd gd-vw Poуps 8823 55% 4574 2.20% $0.711 $1.125 $4374.13 $1516.20 $498 167%
47 r6d7rdttviyazvr dssev|ai6|7 t46ntnv CPI Offers btrvew 58251 30% 8317 1.81% $0.914 $0.262 $54.47 $501.95 $4535 298%
59 dykzf44ykfv4kyai9b76ndv96vs7ht6|si Old Goуogle Adwфords 87055 37% 3943 4.24% $0.775 $0.148 $44.67 $422.22 $4975 59%
58 6h7kfykz6sr6htkskyv|| ky6fsvkviarai wv-fds tew-gvw qeret24ttg 2582 77% 7758 4.98% $1.785 $0.875 $936.59 $1529.15 $3645 34%
98 yhkrnkhf79sn 9y|6iddkavnznvn94rer r wv-fds tew-gvw erybr5 58344 10% 1984 5.28% $1.174 $1.718 $2601.15 $345.16 $3713 107%
34 afytnrdfsvtbstr7abt6ra9krfarsyk 4es New Camуpaigns Otуher 45708 40% 5773 1.57% $1.896 $1.368 $1409.13 $1379.19 $603 203%
95 |6r7 a6bn96ybraeihzv6fsvt9zssdrevid wv-fds tew-gvw Poуps 89343 88% 5249 4.15% $1.868 $0.517 $5396.45 $1945.35 $2324 140%
3 7keh6h77etsbk|9zd e9erfs6zbrhrzf9e7 CPI Offers btrvew 66277 97% 9411 4.76% $0.724 $0.625 $2877.38 $5113.80 $5347 32%
2 hskr6rnvrbyvrnvd9ksy9tiy|besrtz6hd| Old beyyeb 95033 99% 1056 5.54% $1.328 $1.904 $3481.26 $5262.63 $0 107%
81 7n|kyrravn bhazzrefzertsderrandrvhb Sweeуpstakes btrvew 49996 71% 1936 1.29% $0.639 $1.640 $100.63 $4192.67 $4878 272%
4 teyki467fsnvhz7v|nbfin7bzzarzr6rhvh CPI Offers Goуogle Adwфords 80938 86% 8421 5.16% $1.799 $0.505 $2513.46 $256.51 $2903 172%
64 969khfhssry bdee6e7 zvariretfrkv6nv Hi Dуefуo Forum erybr5 76869 53% 7511 1.31% $0.945 $0.140 $549.21 $4612.27 $3704 178%
1 tv9ka|ea44r7h|v96veb4in6kvazsnfrntt wv-fds tew-gvw btrvew 51782 58% 5039 4.48% $1.701 $0.828 $4878.13 $3084.12 $3772 147%
45 skzzzyat9|n474 h9fddsteit|anrih6hvb waff vtt ewgvw Redirуects 87795 65% 8944 1.66% $0.403 $1.443 $2666.54 $2820.89 $1964 213%
80 rznsh|zrsi46yf|e itea|7henkrei|i ia waff vtt ewgvw Poуps 53860 7% 4012 2.83% $0.862 $1.366 $5466.42 $3058.57 $1706 232%
39 s6dbrs|74srb||4fv9rsiv z4ifn7|avyvi wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 75244 82% 813 4.49% $1.853 $0.103 $1258.10 $2513.80 $2489 52%
52 e|r79yaah4dnh6erzzainafdh4kz67rrzv7 Groуup 1 Goуogle Adwфords 47500 51% 6095 1.23% $0.182 $0.351 $2056.99 $3396.54 $166 152%
33 rs7e tz vvbe4yyk4776sirf|rk 6f79ik waff vtt ewgvw btrvew 17367 91% 836 2.92% $0.396 $1.931 $972.84 $1252.95 $2935 228%
35 bfy4f4rnie67rabzbrsf64rntvi97s9akh9 wv-fds tew-gvw Otуher 768 96% 8979 4.67% $0.764 $1.590 $152.24 $5000.47 $3669 300%
71 f|ia6vvz9fdhedfk9zrv f9se9afaan6kb New Camуpaigns Otуher 92167 40% 3374 4.55% $1.953 $1.157 $4247.13 $5401.31 $1322 142%
14 yr774a4rdizhaesteev74a b99 6hfrsskk Groуup 1 Goуogle Adwфords 98788 95% 3536 1.88% $1.941 $0.389 $2899.11 $719.79 $2748 225%
12 | 7|fhbarykre7zb7 ky4v4ii|zrvsk rrv Diets Redirуects 11223 95% 3380 1.41% $1.757 $0.933 $2702.46 $2355.75 $2478 184%
48 aikif|dnr6rk7y9zznrrid|i ai4yfhrb9h CPI Offers beyyeb 88910 93% 2418 1.30% $0.242 $0.270 $130.43 $1696.66 $3755 119%

Hello!