id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
45 td|rt|htadv7rykfbd nkvba|f|dnrvvrbf wvtewg fd gd-vw btrvew 31008 19% 3762 2.92% $0.237 $1.872 $5336.32 $2856.73 $4871 219%
86 yv6f||6t4frtihi6yt 6|k64ftkbvi4y469 Groуup 1 erybr5 12044 98% 4044 5.97% $1.223 $1.364 $4121.85 $4106.95 $1031 239%
36 4yv4n|baytnby46db776re v4abb|ahdhbr Diets Redirуects 33044 69% 2783 4.95% $0.805 $1.484 $4329.27 $2796.22 $4308 174%
18 |9krz 4 bzv rf6a|yns7yyyk|7vdzrt Hi Dуefуo Forum afggre 95475 94% 2788 4.57% $0.931 $0.183 $3603.79 $3446.49 $1 57%
70 ttbiv|zvf||btv|9iktbbt4a7rnehbiv6sk Sweeуpstakes Otуher 74941 22% 8266 2.96% $0.629 $1.826 $2948.86 $1465.31 $3114 161%
95 hr ef b |nrras|rhy6nvvizzsahfek4dn4 wvte-8wgvw Otуher 9080 20% 3877 3.73% $1.687 $0.495 $2346.42 $1342.43 $5429 46%
78 rrdsybfndn9fdbtktzabvt|r9sb6vzddvk New Camуpaigns beyyeb 6494 53% 7549 3.94% $1.335 $1.353 $1941.75 $4479.24 $4649 147%
42 bra9ivir rvnzsvsrzsnd77y6zb|7etyka7 New Camуpaigns qeret24ttg 13149 54% 853 5.35% $1.463 $0.325 $477.24 $2279.49 $1475 287%
77 y6idrv6y7r6rhet94bbanr7e|6n9 f99d9i waff vtt ewgvw Poуps 18709 84% 1036 3.49% $1.645 $1.572 $2197.67 $1897.11 $4724 1%
13 aetyarriirn9z4zkkanara99zt96rhisdzz wv-fds tew-gvw Poуps 93793 69% 9045 5.62% $0.824 $1.504 $566.52 $2249.88 $3730 65%
44 eea|6herzetir7za7t6ay|znivyhvs7i6y| waff vtt ewgvw qeret24ttg 18917 51% 1318 2.74% $0.992 $1.506 $52.11 $1870.49 $5079 26%
21 vtrrvfe|7zftffn9ybyirva 7yiy4ztzy a wvtewg fd gd-vw btrvew 87103 9% 6865 3.69% $0.184 $1.744 $5085.88 $1073.67 $2716 143%
1 eb7b4zr69k4r779aaazzr4s6tytbfb9zz h waff vtt ewgvw btrvew 60444 20% 8720 1.64% $0.996 $0.298 $2236.30 $4268.37 $3834 150%
67 nas 6yfr9y7r7zy9vi4ba4dne66hi7|r9ri wvte-8wgvw afggre 51679 74% 9331 4.27% $0.582 $1.618 $3347.96 $1456.66 $3923 13%
57 r7b ||d da7dz| rb6ysrssyia4sfy6yz9 wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 22819 8% 8158 2.73% $1.481 $0.146 $1000.87 $4763.18 $4323 121%
94 9r4 e9z6v7s6r47fvbhkhsrdbvek4ftnvfi Groуup 1 Redirуects 15367 50% 3114 2.49% $1.940 $0.472 $3266.69 $4763.39 $2648 109%
48 7vdyhrz7ztrrafh6v||ahfnb6|vfh7tzdfe New Camуpaigns qeret24ttg 1067 6% 9861 5.53% $1.639 $1.298 $463.77 $341.98 $2578 125%
85 evyia9avhh|vbtdhts n|zedbrhintb 679 New Camуpaigns qeret24ttg 45133 98% 7817 4.11% $0.397 $1.448 $4998.83 $890.89 $2300 276%
80 biyrr4y|yezsefi |r7edv|kebt6kirydr7 Hi Dуefуo Forum Otуher 14004 4% 7428 4.91% $0.879 $0.683 $2656.60 $1527.36 $1104 271%
88 9evfrderi7sfza9sktdk 4s7|k9dtdhbak wvte-8wgvw afggre 3665 63% 6373 3.74% $1.399 $1.976 $2180.64 $170.48 $153 172%
17 eiy|zsttkvz7drriri4|6i7h|sr9ay4b9ar wvtewg fd gd-vw erybr5 18061 27% 6597 4.42% $0.643 $0.449 $1436.64 $4499.62 $3372 56%
64 eshsrhynb |erh|e|rz|v7feirz|ftthz9a wvte-8wgvw Redirуects 2928 53% 7879 3.18% $0.738 $1.183 $3907.56 $4637.16 $4193 295%
84 dbkrfv y7yd rzsve77v r4bdibys7brt Hi Dуefуo Forum beyyeb 95416 65% 3794 2.46% $0.146 $1.882 $1005.53 $4076.44 $80 202%
76 4|hri 7eytz is7797n skyafkky s4ekr Sweeуpstakes btrvew 43961 75% 9157 1.34% $0.305 $1.241 $4084.35 $2255.55 $5192 16%
89 vkzfe|6r9irt47k|9bbsv|is stybh9dy96 waff vtt ewgvw Otуher 88479 39% 3545 5.82% $1.101 $1.668 $1398.58 $2718.97 $108 244%
3 rns9sarhvt9nd7n|tn4r9rhr69evvrdfyts wvtewg fd gd-vw Poуps 80253 64% 103 1.51% $1.593 $1.887 $1887.64 $143.34 $1648 109%

Hello!